• Warto poczuć CHEMIĘ
  Warto poczuć CHEMIĘ

  zwiększenie liczby absolwentów kierunku chemia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 • Collegium Chemicum
  Collegium Chemicum

  zwiększenie liczby absolwentów kierunku chemia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

OPIS PROJEKTU

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka; Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”; Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

 

Projekt jest realizowany okresie od 01.10.2012 do 30.10.2015 i jest adresowany do studentów kierunku Chemia (wszystkie specjalności), nabór 2012/2013.

 

Cele ogólne projektu:

 • wzrost liczby absolwentów kierunku Chemia UAM,
 • wykształcenie ich na poziomie odpowiednim do oczekiwań i wymagań pracodawców,
 • poprawa konkurencyjności absolwentów na rynku pracy, przez rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawę jakości kształcenia na poziomie wyższym, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy w Polsce, z zasadą równości szans zrównoważonego rozwoju oraz tendencjami rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

 

Cele szczegółowe projektu:

 • zmniejszenie liczby studentów rezygnujących po pierwszym roku studiów na Wydziale Chemii UAM,
 • wyrównanie i podniesienie wiedzy studentów kierunku Chemia UAM,
 • zwiększenie atrakcyjności studiowania,
 • dostosowanie oferty dydaktycznej do wymogów gospodarki opartej na wiedzy i oczekiwań rynku pracy,
 • wzmocnienie umiejętności praktycznych studentów,
 • wzrost aktywności naukowej i przejawu własnej inicjatywy u studentów,
 • promocja najlepszych studentów w kraju i za granicą.

 

Projekt przewiduje:

 • wypłatę dodatkowych stypendiów dla najlepszych studentów,
 • wspomaganie nauczania wybranych przedmiotów w ramach zajęć wyrównawczych,
 • wzmocnienie umiejętności praktycznych studentów w ramach staży w przedsiębiorstwach i   zagranicznych ośrodkach naukowych,
 • poprawę konkurencyjności absolwentów na rynku pracy poprzez staże w przedsiębiorstwach, kursy ISO i GLP (zakończone certyfikatami),
 • promocję najlepszych studentów w kraju i za granicą poprzez wyjazdy konferencyjne.

 

Projekt realizuje cele strategii rozwoju nauki w Polsce do roku 2015 oraz wpisuje się w strategiczne dokumenty unijne: Strategię Lizbońską oraz krajową strategię NSRR (2007-2013). Jest on zgodny z ustawą o zamówieniach publicznych oraz politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej (zasadą równych szans, w tym równości płci na wszystkich etapach realizacji projektu, oraz koncepcją zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego). Projekt jest realizowany na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 
Wydział Chemii
Uniwersytet
im. Adama  Mickiewicza
Dziekanat
Wydziału Chemii
Collegium Chemicum
ul. Umultowska 89 B
61-614 Poznań
 
Dział ogólny
czynny
od poniedziałku do piątku
od 7:30 do 15:30:
e-mail: depchem@amu.edu.pl
telefon: 61-8296761
fax: 61-8296761
 
Sekretariat projektu
czynny
od poniedziałku do piątku
od 8.00 do 14.00
 
pokój: 1.72 (poziom -1)

e-mail: wartochemie@amu.edu.pl

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego http://www.efs.gov.pl

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.